PORADNA

Školy a vzdělávání

Povinné základní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Česku je možné:

 • v běžné základní škole – dítě navštěvuje běžnou ZŠ a má vypracovaný individuální vzdělávací plán a svého asistenta
 • v systému škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením – tj. ve speciálních školách

Rodič - zákonný zástupce - si může vybrat na jakou školu své dítě přihlásí.
 

Mateřské školy

 • povinnost přijmout dítě do  je v tzv. předškolním roce dítěte (v běžné spádové MŠ podle místa bydliště) 
 • speciální mateřské školy jsou nejčastěji při základní škole speciální, nejsou dostupné všude
 • odklad povinné školní docházky je možný maximálně o dva roky, tzn. do zahájení školního roku, ve kterém bude mít dítě 8. narozeniny
   

Základní školy

 • běžné ZŠ přijímají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tzv. integrací - má vypracovaný speciální vzdělávací plán, podle kterého se učí; ve třídě je k dispozici asistenta pedagoga
 • základní školy speciální (respektive praktické) jsou často zřizovány ve větších městech, děti jsou do nich zařazovány se souhlasem rodičů na základě vypracovaného plánu vzdělávání ze speciálně pedagogického centra
   
 1. žáci, kteří potřebují speciálně pedagogický přístup
 2. podmínky pro výuku - speciální pedagog, malé skupiny žáků, speciální učebnice, sešity, rozvrh, klidné prostředí, rehabilitace, zcela individuální přístup
 3. desetiletá školní docházka
 4. vzdělávací program se dělí na 4 stupně - nižší (3 roky), střední (3 roky), vyšší (2 roky), pracovní (2 roky)
 5. základy sebeobsluhy, pracovních dovedností s předměty denní potřeby, rozvoj psychických a fyzických schopností
 6. získání vědomostí, dovedností a návyků pro maximální zapojení do společnosti
   

Střední školy

Po ukončení povinné školní docházky se žáci mohou dále vzdělávat v těchto vzdělávacích institucích:

 • praktická škola (1 rok a 2 roky)
 • odborné učiliště (2 a 3 roky)
 • střední odborné učiliště (pokud žák splní požadavky pro přijetí a jeho zdravotní způsobilost to dovoluje)

Praktická škola s jednoletou přípravou je určena pro žáky s těžším mentálním postižením, s více vadami, s autismem, kteří kvůli zdravotním či jiným problémům nemohou studovat jinou školu. Hlavními předměty je zde rodinná výchova, ruční práce a praktická cvičení. Žáci se zde připravují většinou na práci v chráněném prostředí.

Praktická škola s dvouletou přípravou je určena pro žáky, kteří ukončili základní školu praktickou nebo speciální v nižším než devátém nebo ve zvláštních případech v devátém ročníku základní školy. Cílem školy je prohloubení znalostí získaných v povinné školní docházce a osvojení manuálních prací dle vybraného oboru.

Odborné učiliště je svým uspořádáním podobné střednímu odbornému učilišti. Žáci si zde prohlubují a doplňují znalosti získané v základní škole speciální a připravují se na budoucí profesi (např. kamenické, kovářské, pekařské, prodavačské, zámečnické práce a další).
 

Speciálně-pedagogická centra

Jsou zřizována jako součást mateřských škol speciálních, základních škol praktických nebo speciálních, ale mohou fungovat i samostatně. Služby poskytují dětem od tří let.  

Činnosti speciálně pedagogického centra:

 1. vyhledávání dětí s mentálním postižením
 2. komplexní diagnostika
 3. vytváření individuálního plánu pro žáky (postup při péči a podpoře o žáka)
 4. poradenství při výběru školy nebo zaměstnání
 5. zapojení rodin a pedagogů do individuálního plánu
 6. zapůjčování odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 7. sociálně právní poradenství
 8. SPC připravují komplexní podklady pro zařazení žáka do mateřských škol speciálních, základních škol speciálních a praktických
 9. pomoc při integraci žáků do mateřských, základních, středních škol

Pokud potřebujete v oblasti školního vzdělávání poradit, obraťte se na nás. Naše poradenství je bezplatné.