PORADNA

Sociální dávky a příspěvky

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Příspěvek na péči slouží lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby se zajištěním základních životních potřeb.

Podle toho, kolik životních potřeb člověk nezvládá nebo zvládá s pomocí, se určí stupeň příspěvku. Jsou čtyři stupně závislosti, každému stupni odpovídá určitá částka.

Výše příspěvku na péči

 STUPEŇ ZÁVISLOSTI

1 - 18 let 18 let a více

I. stupeň – lehká závislost

3 300 Kč

880 Kč

II. stupeň – středně těžká závislost

6 600 Kč

4 400 Kč

III. stupeň – těžká závislost

13 900 Kč

12 800 Kč

IV. stupeň – úplná závislost

 19 200 Kč

 19 200 Kč


Příspěvek na péči se při splnění daných podmínek může zvýšit o 2 000 Kč měsíčně, a to z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných:

 • nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči,
 • rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku,
 • nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek ve 3. a 4. stupni – zde nezáleží na příjmu oprávněných osob a osob s ní společně posuzovaných.

O příspěvek na péči žádám na Úřadu práce (ÚP)

Co k tomu potřebuji:

 • formulář žádosti – dostupný online nebo na ÚP https://1url.cz/@zadost_prispevek_na_peci_formular
 • Oznámení o poskytovateli pomoci https://1url.cz/@oznameni_o_poskytovateli_pomoci
 • je dobré mít předem připravené aktuální lékařské zprávy a přiložit je k žádosti
 • můžete přiložit i zprávu psychologa z SPC, sociálního pracovníka ze sociální služby, kterou Vaše dcera nebo syn navštěvuje, speciálního pedagoga atd.

Jak se příspěvek na péči posuzuje

Přijde k Vám pracovník ÚP provést tzv. sociální šetření – bude s Vámi a Vaším potomkem mluvit o jeho schopnosti zvládat základní životní potřeby. Podívá se, jak prakticky některé zvládá, a vypracuje zprávu. U dospělých se hodnotí 10 životních potřeb, u dětí do 18ti let 9. 

Základní životní potřeby:

 1. Mobilita
  Vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.
 2. Orientace
  Poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.
 3. Komunikace
  Dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.
 4. Stravování
  Vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.
 5. Oblékání a obouvání
  Vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
 6. Tělesná hygiena
  Použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
 7. Výkon fyziologické potřeby
  Včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.
 8. Péče o zdraví
  Dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.
 9. Osobní aktivity
  Vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
 10. Péče o domácnost (od 18 let věku)
  Nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

Jak se životní potřeby hodnotí:

 • Pokud vaše dcera nebo syn nezvládá alespoň jednu z aktivit uvedených v popisu jednotlivých základních životních potřeb, hodnotí se celá potřeba jako nezvládnutá.
 • Pokud vaše dcera nebo syn zvládá aktivitu jen s podporou (asistenta, rodiče, piktogramů, pomůcek), hodnotí se potřeba jako nezvládnutá.
 • Pokud vaše dcera nebo syn aktivitu zvládá, ale nedokáže odhadnout, kdy a proč je potřeba ji udělat, hodnotí se potřeba jako nezvládnutá.
   

Podle toho, kolik základních životních potřeb vaše dítě nezvládá, se určuje stupeň závislosti a tedy i stupeň příspěvku na péči a to následujícím způsobem:

STUPEŇ ZÁVISLOSTI

1 - 18 LET

18 LET A VÝŠE

I. stupeň
lehká závislost

Osoba není schopna zvládat
3 základní životní potřeby.

Osoba není schopna zvládat
3 nebo 4 základní životní
potřeby.

II. stupeň
středně těžká závislost

Osoba není schopna zvládat
4 nebo 5 základních životních potřeb.

Osoba není schopna zvládat
5 nebo 6 základních životních potřeb.

III. stupeň
těžká závislost

Osoba není schopna zvládat
6 nebo 7 základních životních potřeb.

Osoba není schopna zvládat
7 nebo 8 základních životních potřeb.

IV. stupeň
úplná závislost

Osoba není schopna zvládat
8 nebo 9 základních životních
potřeb.

Vyžaduje každodenní
mimořádnou péči
jiné fyzické osoby.

Osoba není schopna zvládat
9 nebo 10 základních životních
potřeb.

Vyžaduje každodenní
pomoc, dohled
nebo péči
jiné fyzické osoby.


ÚP předá podklady České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) s žádostí o posouzení stupně závislosti. ČSSZ si vyžádá zprávu od ošetřujícího lékaře a všechny podklady pak hodnotí posudkový lékař/komise. ÚP na základě posudku vydá rozhodnutí.

Když nejste spokojeni s rozhodnutím

Proti rozhodnutí se můžete do 15 dnů od doručení odvolat. Můžete požádat poradenskou službu o pomoc s odvoláním. Pokud Vám příspěvek byl přiznán, ale v nižším stupni, než byste měli dostat, můžete se odvolat nebo podat žádost o zvýšení příspěvku na péči.

Co je dobré vědět

 • Máte možnost kdykoliv nahlédnout do spisu a vyžádat si kopii dokumentů, např. zprávy o sociálním šetření.
 • Po dobu posuzování závislosti se přerušuje řízení o příspěvku. ÚP Vám to oznámí dopisem, na který není třeba reagovat.
 • Můžete říct, že chcete být u zasedání komise. Můžete tam přijít i s Vaším potomkem.

Před samotným rozhodnutím Vám přijde dopis, že ÚP už ví, jaké vydá rozhodnutí. Můžete se na ÚP přijít informovat, vyžádat si posudek komise a  využít osmidenní lhůtu pro vyjádření , pokud s něčím nesouhlasíte. ÚP pak Vaše námitky bude muset zohlednit, než rozhodnutí vydá. Je to rychlejší a jednodušší proces, než se odvolávat po vydání rozhodnutí.

INVALIDNÍ DŮCHOD

Invalidní důchod může být přiznán, pokud člověku klesla míra pracovní schopnosti v prvním, druhém nebo třetím stupni. Invalidní důchod je trvale nebo dočasně přiznaná dávka závislá na předešlém sociálním pojištění člověka.

O invalidní důchod žádám podle adresy trvalého bydliště na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), na Městské správě sociálního zabezpečení (MSSZ) v Brně, na Pražské správě sociálního zabezpečení (PSSZ) v Praze. Žádost s vámi vyplní úředník/ice. Kontakty na SSZ najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty

Co k tomu potřebuji

Jak se posuzuje stupeň a přiznání invalidního důchodu

ČSSZ má tabulku, podle které určí míru poklesu pracovní schopnosti v závislosti na konkrétním zdravotním stavu ve třech stupních:

 • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně
 • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně
 • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

Přiznání invalidního důchodu závisí také na splněné době sociálního pojištění. Potřebnou dobu pojištění pro jednotlivé věkové kategorie zjistíte zde: https://www.cssz.cz/web/cz/doba-pojisteni

Můj syn nebo dcera si invalidní důchod neumí vyřídit nebo se sám či sama nepodepíše.

Vyřídit invalidní důchod může za svého blízkého vyřídit jiný rodinný příslušník na základě speciální plné moci (k dostání na SSZ). Nebo také na základě potvrzení od praktického lékaře, že se díky svému zdravotnímu stavu nedokáže podepsat. Pokud žádáte o invalidní důchod před 18. rokem (lze to až 4 měsíce dopředu), můžete jej za své dítě vyřídit jako zákonný zástupce.

Jak probíhá řízení o invalidním důchodu

 • Základní celková doba řízení je 90 dní od podání žádosti.
 • Podáte žádost (ideálně se všemi aktuálními lékařskými zprávami a jinými přílohami) - pokud to ČSSZ nestačí, vyžádá si další lékařské zprávy a řízení se přerušuje (dostanete o tom písemně informaci).
 • Po dodání dodatečných zpráv (řízení opět pokračuje) vás posudkový lékař ČSSZ může vyzvat k osobnímu shlédnutí (může ale také váš stav posoudit pouze na základě dodaných zpráv).
 • Poštou dostanete informaci o výsledku posudku lékaře - lékař jej předá ČSSZ a ta rozhodne o stupni invalidity a také o tom, jestli máte na invalidní důchod nárok (na základě potřebné doby pojištění). ČSSZ vám rozhodnutí doručí poštou.

Tzv. “invalidní důchod z mládí“

Pokud se člověk stal invalidním před 18. rokem a je uznán invalidním ve 3. stupni, může dostat tzv. invalidní důchod “z mládí”. Nepotřebuje k jeho získání ani jeden den doby pojištění. Pokud naopak jakoukoli dobu pojištění získá (např. nástupem na střední školu), ztrácí možnost získat ID z mládí. Výše tohoto typu důchodu bude stejná jako by měl ID 3. stupně. 

PRŮKAZ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Průkaz pro osoby se zdravotním postižením (OZP) slouží jako doklad pro výhody a slevy např. jízdného v MHD, vlakové a autobusové dopravě, vstupy do muzeí, galerií, na výstavy, sportovní a kulturní akce. Momentálně jsou průkazky navázány i na další příspěvky a výhody (příspěvek na mobilitu, parkovací průkaz).

Průkaz OZP může získat člověk starší jednoho roku a má tělesné, smyslové nebo duševní (tedy i mentální) postižení či autismus.

Jaké jsou typy průkazů OZP

 • TP – tělesně postižený
 • ZTP – zvlášť tělesně postižený
 • ZTP/P – zvlášť tělesně postižený s průvodcem

O průkaz OZP žádám na Úřadu práce (ÚP)

Co k tomu potřebuji:

 • pro identifikaci průkaz totožnosti nebo rodný list – u dětí do 15 let
 • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list
 • rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (doložte v případě, že osoba toto rozhodnutí vlastní)
 • formulář žádosti, který si vyzvednete buď na ÚP nebo ke stažení zde: https://www.mpsv.cz/web/portal/fasBridge?formID=15

Váš zdravotní stav (či Vaší dcery či syna) bude posuzovat posudkový lékař správy sociálního zabezpečení, který si vyžádá lékařské zprávy ošetřujících lékařů.

Když nejste spokojeni s rozhodnutím

 • Jestliže Vám nebude průkaz přiznán nebo Vám bude odejmut, můžete do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání. K odvolání je vhodné přiložit aktuální lékařskou zprávu.
 • Doporučujeme požádat o osobní účast u jednání posudkové komise.
 • Pokud již máte přiznán průkaz OZP, a bude Vám přiznán průkaz OZP nižších výhod, než dosud máte, pak se podává Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. 

Další výhody pro držitele průkazu OZP

Parkovací průkaz

Parkovací průkaz slouží lidem s průkazkou ZTP nebo ZTP/P. Dovoluje držiteli průkazu parkovat auto, které řídí nebo ve kterém jede, na místech, kde se to běžně nesmí – na místech pro invalidy a tam, kde je zákaz stání. Auto, ve kterém jede majitel parkovacího průkazu, může také vjet do zákazu vjezdu, pokud pod zákazem je značka s nápisem „Mimo zásobování“ nebo „Mimo dopravní obsluhu“ nebo cedule „Jen zásobování“ nebo „Jen obsluha“ nebo „Pěší zóna“. Toto je možné jen v případě, že tam nutně potřebujete vjet, na dobu nezbytně nutnou a není-li auto překážkou na silnici.

Parkovací průkaz platí i v zemích EU. Platí ale hlavně pro parkování. Pro cestu do zahraničí je dobré zjistit si pravidla v konkrétní zemi. 

O parkovací průkaz žádám na sociálním odboru obecního úřadu nebo městské části.

Co k tomu potřebuji:

 • občanský průkaz žadatele
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P
 • průkazovou fotografii
 • předchozí parkovací průkaz, pokud jej držitel vlastní
 • pokud vyřizujete v zastoupení: plnou moc nebo listinu opatrovníka

Parkovací místo

Ten, kdo vlastní průkazku ZTP nebo ZTP/P, může požádat o vyhrazení zvláštního parkovacího místa. Vlastníkem auta, pro které je parkovací místo vyhrazeno, musí být držitel průkazu nebo osoba blízká.

Žádá se na obecním úřadě nebo úřadě městské části, na stavebním nebo dopravním odboru.

Podmínky pro získání vyhrazeného parkovacího místa se mohou v jednotlivých obcích lišit. Pravděpodobně budete k vyřízení potřebovat kopii platného průkazu ZTP/P, případně ZTP, kopii parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením a velkého technického průkazu.

Ten, kdo o parkovací místo žádá, musí často uhradit náklady na namalování pruhů, které místo ohraničují, a instalaci značky. Obce ale mají různá pravidla, informujte se na příslušném úřadě v místě bydliště.

Dálniční známky 

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P si nemusí na území ČR kupovat dálniční známku. Pokud je držitelem průkazky ZTP nebo ZTP/P člověk s mentálním postižením, který neřídí, může jeho zákonný zástupce nebo blízká osoba (rodič, prarodič) tuto výhodu využít, jen pokud je člověk s mentálním postižením v autě a to auto patří jemu, jeho rodiči nebo jiné blízké osobě.

PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

Příspěvek na mobilitu představuje finanční dávku, která je vyplácena každý měsíc osobám se zdravotním postižením, aby jim kompenzovala náklady na zajištění nutné dopravy. Na nákup, k lékaři, kamkoliv. Výše příspěvku je 550 Kč měsíčně.

Příspěvek na mobilitu dostane každý držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, který si o něj požádá.

O příspěvek na mobilitu žádám na Úřadu práce (ÚP)

Co k tomu potřebuji:

 • průkaz totožnosti, rodný list − u dětí do 15 let
 • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list
 • rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (doložte v případě, že toto rozhodnutí vlastníte)
 • formulář žádosti - dostupný online nebo na ÚP https://1url.cz/@zadost_prispevek_na_peciformulář 

Příspěvek na mobilitu je určen osobě, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, a která se v daném kalendářním měsíci opakovaně za úhradu někam dopravovala nebo byla za úhradu dopravována.

Příspěvek na mobilitu není určen člověku, kterému jsou poskytované pobytové sociální služby (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domovy se zvláštním režimem nebo zdravotnické zařízení ústavní péče).

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

Příspěvek na zvláštní pomůcku slouží lidem s těžkým postižením k pořízení potřebného vybavení. Dá se využít i k pořízení motorového vozidla.

O příspěvek na zvláštní pomůcku žádám na Úřadu práce (ÚP)

Co k tomu potřebuji:

 • Formulář žádosti o příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky - dostupný buď na pobočkách ÚP nebo na https://www.mpsv.cz/web/portal/fasBridge?formID=13 
 • Předpoklad ceny nebo doklad o konečné ceně (fakturu)

Pokud je cena pomůcky vyšší než 10 000 Kč, žádáte o příspěvek na auto, nebo chcete snížit spoluúčast, je dále nutné doložit:

 • Doklad totožnosti (u dětí do 15 let to je rodný list) pro všechny, kdo jsou ve společné domácnosti
 • Doklad o výši čtvrtletních příjmů pro všechny, kdo v domácnosti měli příjmy (jedná se o samostatný formulář od ÚP - https://www.mpsv.cz/web/portal/fasBridge?formID=168 )
 • Potvrzení o zdravotním stavu dítěte - pokud žádáte o pomůcku pro dítě

Příspěvek na zvláštní pomůcku můžete využít na úpravu bytu (nejčastěji jde o stavební práce spojené s úpravou koupelny a WC), dodatečnou úpravu motorového vozidla, motorové vozidlo nebo vodicího psa.

Příspěvek může být až 350 000 Kč. Pokud žádáte o schodišťovou plošinu, může být až 400 000 Kč.

Jak probíhá řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku 

 • Podáte žádost na ÚP. 
 • Lékařská posudková služba (LPS) si od Vašeho ošetřujícího lékaře vyžádá zprávu (je dobré lékaři dodat veškeré zprávy od dalších specialistů - z neurologie, foniatrie apod.). 
 • Protože to může trvat dlouho, může ÚP řízení přerušit (to znamená, že nestíhají lhůty a čekají na nějakou další instituci, než se vyjádří, pak řízení obnoví a pokračuje se dál). 
 • Na základě této zprávy vypracuje LPS posudek a pošle ho Vám i ÚP. 
 • ÚP vás vyzve k vyjádření k podkladům. 
 • ÚP z podkladů určí výši příspěvku a vydá rozhodnutí.

Když nejste spokojeni s rozhodnutím, můžete se do 15 dnů od doručení odvolat. Můžete požádat poradenskou službu o pomoc s odvoláním.

Co je dobré vědět

 • Pozor na spoluúčast! Na pořízení zvláštní pomůcky se musíte podílet. Úřad práce po vás může chtít až 10% z ceny pomůcky, nejméně však 1000,-.
 • O příspěvek můžete žádat před pořízením pomůcky i po jejím pořízení. Pokud žádáte o příspěvek na již pořízenou pomůcku, nesmí to být více jak 12 měsíců od jejího zakoupení.
 • Máte možnost kdykoliv nahlédnout do spisu a vyžádat si kopii dokumentů.

Před samotným rozhodnutím Vám přijde dopis, že ÚP už ví, jaké vydá rozhodnutí. Můžete se na ÚP přijít informovat, vyžádat si posudek komise a využít osmidenní lhůtu pro vyjádření, pokud s něčím nesouhlasíte. ÚP pak Vaše námitky bude muset zohlednit, než rozhodnutí vydá. Je to rychlejší a jednodušší proces, než se odvolávat po vydání rozhodnutí.