Průkaz OZP


Průkaz osoby se zdravotním postižením – TP, ZTP a ZTP/P

Průkaz OZP – průkaz osoby se zdravotním postižením – může získat člověk, který má více jak 1 rok a má tělesné, smyslové nebo duševní (tedy i mentální) postižení či autismus. Průkazy slouží jako doklad, který lidem se zdravotním postižením umožňuje získat nejrůznější výhody a slevy. Tyto výhody a slevy se týkají zejména jízdného v MHD, vlakové a autobusové dopravě, vstupy do muzeí, galerií, na výstavy, sportovní a kulturní akce. Výška slevy závisí na typu průkazy a na poskytovateli služby nebo pořadateli akce. Momentálně jsou průkazky navázány i na další příspěvky a výhody (příspěvek na mobilitu, parkovací průkaz).

Typy průkazů jsou tři a jsou pojmenovány zkratkami, jejichž význam už dnes není podstatný:

 • TP – tělesně postižený
 • ZTP – zvlášť tělesně postižený
 • ZTP/P – zvlášť tělesně postižený s průvodcem

Dnes tyto průkazy zvláštních výhod náleží i lidem, kteří mají jiný typ postižení, nejen tělesné. V zákoně je přesně definováno, kdo má na který průkaz nárok.

Sipka_zpet zpět na začátek


Průkaz TP

Je to velmi těžké určit, ale tento průkaz pravděpodobně dostanou lidé s lehkým stupněm mentálního postižení. Výhody, které má držitel průkazky TP, nejsou moc velké.

Výhody držitele karty TP

 • přednostní nárok na místo ve veřejných dopravních prostředcích
 • přednost při vyřizování osobních záležitostí (např. na úřadech), přičemž osobní záležitost není například nákup zboží v obchodě nebo vyšetření u lékaře.

Průkaz TP náleží osobám se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Člověk, který chce dostat průkaz TP, by měl mít aspoň jeden ze zdravotních problémů uvedených níže. Tento zdravotní problém musí uvést obvodní lékař v materiálech, které dodá posudkovému lékaři, který o průkazu rozhodne.

Za středně těžké funkční postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

 • b) anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně
 • c) podstatné omezení funkce dolní končetiny
 • d) středně těžké omezení funkce dvou končetin
 • e) zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm
 • f) postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií
 • g) postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře
 • h) stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy,
 • i) omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích
 • j) psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu
 • k) neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze

Sipka_zpet zpět na začátek


Průkaz ZTP

Velmi záleží na posudkovém lékaři, ale tento typ průkazu nejpravděpodobněji dostanou lidé s lehčím stupněm mentálního postižení, kteří jsou schopni cestovat sami bez doprovodu nebo lidé s lehčím kombinovaným postižením. Lidé, kteří cestují sami jen na několika naučených trasách (třeba do školy nebo do stacionáře a zpět) a jinak na neznámých trasách musí mít doprovod, by měli dostat průkaz ZTP/P. V praxi ale nejvíce záleží na informacích, které dostane posudková komise od ošetřujícího lékaře – jaké zprávy jí dodá.

Průkaz je pro osoby s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžké funkční postižení pohyblivosti v praxi znamená, že člověk je schopný se pohybovat doma samostatně, ale venku se pohybuje s obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžké funkční postižení orientace znamená, že se člověk orientuje v domácím prostředí dobře, ale venku se orientuje jen s velkými obtížemi.

Člověk, který chce dostat průkaz ZTP, by měl mít aspoň jeden ze zdravotních problémů uvedených níže. Tento zdravotní problém musí uvést obvodní lékař v materiálech, které dodá posudkovému lékaři, který o průkazu rozhodne.

Výhody držitele karty ZTP

 • místo v autobusu, tramvaji či trolejbusu, vlaku nebo autobusu pro dálkovou dopravu
 • přednost ve frontách na úřadech (ale ne v obchodě nebo u lékaře)
 • bezplatná dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
 • sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě
 • sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

Za těžké funkční postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

 • a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy
 • b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci
 • c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce
 • d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
 • e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí
 • f) těžké omezení funkce dvou končetin
 • g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence
 • h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku
 • i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích
 • j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku
 • k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena
 • l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60
 • m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu
 • n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů

Sipka_zpet zpět na začátek


Průkaz ZTP/P

Tento průkaz by měli dostat lidé se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Zvlášť těžkým a úplným funkčním postižením pohyblivosti je myšleno to, že je člověk schopný chodit doma jen s obtížemi, nebo nemůže chodit vůbec a pohybuje se na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se myslí stav, kdy osoba, o kterou se jedná, není dlouhodobě schopna orientovat se venku.

Když budete o průkaz ZTP/P žádat, je podstatné, aby ošetřující lékař v dokumentaci, kterou pro účely posouzení vaší žádosti dodá úřadu práce, uvedl jednu z diagnóz uvedenou v seznamu níže. Nejlépe doslovně.

Výhody držitele karty ZTP/P

 • místo v autobusu, tramvaji či trolejbusu, vlaku nebo autobusu pro dálkovou dopravu
 • přednost ve frontách na úřadech (ale ne v obchodě nebo u lékaře)
 • bezplatná dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
 • sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě
 • sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
 • bezplatná doprava průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě (tzn. MHD, doprava autobusem a vlakem)
 • bezplatná doprava vodícího psa, je-li osoba úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce

Za zvlášť těžké funkční postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

 • a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,
 • b) anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,
 • c) anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna,
 • d) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny,
 • e) funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,
 • f) zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina,
 • g) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,
 • h) multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti,
 • i) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku,
 • j) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
 • k) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
 • l) střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,
 • m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu,
 • n) neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.

Sipka_zpet zpět na začátek


Jak žádat o průkaz OZP – TP, ZTP a ZTP/P

O průkaz OZP se žádá na místně příslušném úřadu práce. Váš zdravotní stav (či Vaší dcery či syna) bude posuzovat posudkový lékař správy sociálního zabezpečení, který si vyžádá lékařské zprávy ošetřujících lékařů. Předepsaný formulář najdete ZDE.

POZOR! Nejpozději k 31.12. 2015 končí platnost průkazů mimořádných výhod a průkazů OZP vydaných podle právních předpisů z let 2012 a 2013. Zkontrolujte si proto platnost průkazu, který máte, a obraťte se pak na Vaši pobočku úřadu práce.

Sipka_zpet zpět na začátek


Odvolání

Jestliže Vám nebude průkaz přiznán nebo Vám bude odejmut, můžete do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání. K odvolání je vhodné přiložit aktuální lékařskou zprávu. Dále doporučujeme požádat o osobní účast u jednání posudkové komise.

Pokud již máte přiznán průkaz OZP, a bude Vám přiznán průkaz OZP nižších výhod, než dosud máte, pak se podává Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením.

Sipka_zpet zpět na začátek