Příspěvek na péči


POZOR: postup při žádosti o příspěvek na péči, odvolání proti nepřiznání a další zde popsané postupy jsou vysvětleny zjednodušeně, což může být na úkor přesnosti. Detailní popis všech možností a procedur by zabral moc místa a byl by příliš složitý. Pokud máte při vyřizování problémy nebo něčemu nerozumíte, vždy se obraťte o pomoc na poradenskou službu, sociálního pracovníka a podobně.

Žádost

O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb. Žádost se podává na úřad práce. Váš spádový úřad práce najdete na internetových stránkách úřadu práce ZDE. Tam Vám dají i formulář žádosti a poradí Vám, jak ji vyplnit. Můžete se také poradit u sociálního pracovníka nebo v poradenském zařízení.

Za nezletilé dítě můžete příspěvek vyřizovat jako zákonní zástupci. I u dospělých osob lze příspěvek na péči vyřizovat v zastoupení – to znamená, že ho můžete vyřídit za svou dceru nebo syna s postižením, když dosáhne 18 let.

O příspěvek na péči můžete žádat pro dítě, které je starší než 1 rok.

Potřebné tiskopisy a vzory:

  • Žádost o příspěvek na péči – lze vyplnit či stáhnout ZDE.
  • Oznámení o poskytovateli pomoci – lze vyplnit či stáhnout ZDE.

Co můžete předložit jako součást žádosti

Před podáním žádosti se ujistěte, že ošetřující lékař Vaší dcery nebo syna má všechny potřebné a relevantní lékařské zprávy k dispozici. Úřad práce si po obdržení žádosti tuto dokumentaci od Vašeho ošetřujícího lékaře vyžádá. Pokud nemá aktuální odborné lékařské zprávy, doporučujeme je před podáním žádosti pořídit a dodat buď ošetřujícímu lékaři, nebo je přímo přiložit k žádosti. K žádosti můžete přiložit i zprávu psychologa z SPC, sociálního pracovníka ze sociální služby, kterou Vaše dcera nebo syn navštěvuje, speciálního pedagoga atd.

Čím více toho dodáte, tím lépe. Posudková komise musí k dokumentaci, kterou dodáte, přihlédnout, a rozhodnutí musí obsahovat vypořádání s informacemi, které obsahuje, případně zdůvodnění, proč komise rozhoduje v rozporu s nimi.


Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc

Do 31. 6. 2019

Stupeň závislosti

1 – 18 let

18 let a výše

I. stupeň – lehká závislost 3 300 Kč 880 Kč
II. stupeň – středně těžká závislost 6 600 Kč 4 400 Kč
III. stupeň – těžká závislost 9 900 Kč 8 800 Kč
IV. stupeň – úplná závislost 13 200 Kč 13 200 Kč

Od 1. 7. 2019

Stupeň závislosti

1 – 18 let

18 let a výše

I. stupeň – lehká závislost 3 300 Kč 880 Kč
II. stupeň – středně těžká závislost 6 600 Kč 4 400 Kč
III. stupeň – těžká závislost 9 900 nebo 13 900 Kč* 8 800 nebo 12 800 Kč*
IV. stupeň – úplná závislost  13 200 nebo 19 200 Kč*  13 200 nebo 19 200 Kč*

* V případě, kdy člověk žije v celoroční pobytové sociální službě nebo jiném celoročním pobytovém zařízení, náleží mu do 18 let příspěvěk na péči ve III. stupni závislosti 9 900 Kč a ve IV. stupni závislosti 13 200 Kč a od 18 let ve III. stupni 8 800 Kč a ve IV. stupni 13 200 Kč. Pokud ale člověk žije v běžném prostředí a podporu mu poskytují pouze ambulantní nebo terénní služby a jeho blízcí, náleží mu příspěvek na péči do 18 let ve III. stupni 13 900 Kč, ve IV. stupni 19 200 Kč a od 18 let ve III. stupni 12 800 Kč a ve IV. stupni 19 200 Kč.

Příspěvek na péči se při splnění daných zákonných podmínek může zvýšit o 2 000 Kč měsíčně, a to z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných:

  • nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči,
  • rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku

Pro přesnější informace se informujte na příslušném úřadu práce nebo se můžete obrátit na naše Poradenské centrum.


Jak se určuje stupeň závislosti?

Poté, co podáte žádost o přiznání příspěvku na péči, Vás navštíví sociální pracovník, který udělá takzvané sociální šetření. Bude se Vás a Vašeho syna nebo dcery, pokud je schopen nebo schopna komunikovat, ptát na otázky, které jsou předem dané a vedou k popsání situace Vaší dcery nebo syna v 10 oblastech základních životních potřeb. Bude taky některé věci týkající se 10 oblastí základních životních potřeb zjišťovat a zkoušet přímo na místě.

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby

Životní potřebaPopis
1. MOBILITA

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním a zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

2. ORIENTACE

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

3. KOMUNIKACE

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

4. STRAVOVÁNÍ

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

5. OBLÉKÁNÍ A OBOUVÁNÍ

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

6. TĚLESNÁ HYGIENA

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

7. VÝKON FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

8. PÉČE O ZDRAVÍ

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

9. OSOBNÍ AKTIVITY

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

10. PÉČE O DOMÁCNOST

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek. Zvládání této potřeby se nehodnotí u osob do 18 let věku. Péče o domácnost se u dětí hodnotí podle toho, co jsou děti stejného věku bez postižení v domácnosti schopny zvládnout.

  • Pokud Vaše dcera nebo syn nezvládá alespoň 1 z aktivit uvedených v popisu jednotlivých základních životních potřeb, hodnotí se celá potřeba jako nezvládnutá.
  • Pokud Vaše dcera nebo syn zvládá aktivitu jen s podporou (asistenta, rodiče, piktogramů, pomůcek), hodnotí se potřeba jako nezvládnutá.
  • Pokud Vaše dcera nebo syn aktivitu zvládá, ale nedokáže odhadnout, kdy a proč je potřeba ji udělat, hodnotí se potřeba jako nezvládnutá.

Podle toho, kolik základních životních potřeb Vaše dítě nezvládá, se určuje stupeň závislosti a tedy i stupeň příspěvku na péči a to následujícím způsobem:

Tabulka závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

Stupeň závislosti1 - 18 let 18 let a výše
I. stupeň
lehká závislost
Osoba není schopna zvládat
3 základní životní potřeby.
Osoba není schopna zvládat
3 nebo 4 základní životní
potřeby
.
II. stupeň
středně těžká závislost
Osoba není schopna zvládat
4 nebo 5 základních životních potřeb.
Oosba není schopna zvládat
5 nebo 6 základních životních potřeb.
III. stupeň
těžká závislost
Osoba není schopna zvládat
6 nebo 7 základních životních potřeb.
Oosba není schopna zvládat
7 nebo 8 základních životních potřeb.
IV. stupeň
úplná závislost
Osoba není schopna zvládat
8 nebo 9 základních životních
potřeb
.
Vyžaduje každodenní
mimořádnou péči
jiné fyzické osoby
.
Osoba není schopna zvládat
9 nebo 10 základních životních
potřeb
.
Vyžaduje každodenní
pomoc, dohled
nebo péči
jiné fyzické osoby
.

Sipka_zpet zpět na začátek


Odvolání

Odvolání můžete podat v případě, že Vaší dceři nebo synovi:

  • nebyl příspěvek na péči přiznán
  • byl mu nebo jí odebrán
  • byl mu nebo jí přiznán v jiné výši, než si myslíte, že odpovídá jeho/jejímu stavu

Odvolací lhůta je označena v rozhodnutí a je obvykle do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se posílá na úřad práce, který vydal rozhodnutí, kde ho mohou přehodnotit. V případě, že na svém rozhodnutí trvají, postupují odvolání na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V odvolání musíte uvést, proč s výsledkem řízení nesouhlasíte, které důležité skutečnosti byly opominuty a případně své tvrzení doložit dalšími zprávami či posudky. Pokud s odvoláním neuspějete, můžete podat správní žalobu ke správnímu soudu. Pro tuto žalobu doporučujeme, abyste si domluvili zastoupení advokátem. Správní žaloba se musí podat do 2 měsíců od doručení rozhodnutí o příspěvku na péči. Pokud si vezmete svého advokáta, budete ho muset zaplatit. Správní soud se neplatí.

Sipka_zpet zpět na začátek


K čemu příspěvek na péči slouží

Příspěvek na péči primárně slouží k zaplacení péče, pomoci a podpory, kterou Vaše dcera nebo syn dostává, protože má zdravotní postižení.

Z příspěvku se platí sociální služby. Například osobní asistence, denní stacionář. Pokud Vaše dcera či syn placené sociální služby nevyužívá a péči a pomoc mu poskytuje někdo z blízkých lidí, může příspěvek nebo jeho část připadnout tomu, kdo tuto péči poskytuje (rodiče, nebo jiný blízký člověk) – ti by pak měli být uvedeni v Oznámení o poskytovateli pomoci (přikládá se se žádostí o příspěvek).

Důležité: Nemělo by se ale stát, že se příspěvek stane pevnou součástí Vašeho rodinného rozpočtu. Musí opravdu v prvé řadě sloužit k potřebě Vašeho syna nebo dcery s mentálním postižením.

Co děláte s příjmy (invalidní důchod, příspěvek na péči) Vašeho dítěte s postižením, se kontroluje jen u dospělých lidí, kteří jsou omezení v nakládání s vlastními financemi (omezení ve svéprávnosti, dříve omezení ve způsobilosti k právním úkonům nebo zbavení způsobilosti). Tam stanoveného opatrovníka kontroluje opatrovnický soud. Nebo by aspoň měl.

Sipka_zpet zpět na začátek


Pravidelné přezkoumání příspěvku na péči

U všech typů a stupňů příspěvku na péči dochází v pravidelných intervalech k přezkoumání zdravotního stavu a stupně závislosti a případně k úpravě stupně příspěvku na péči či jeho odebrání. Toto přezkoumání se opět provádí stejným způsobem jako při podání žádosti o příspěvek na péči. Zdravotní stav posuzuje opět posudkový lékař, sociální situaci sociální pracovník, který provede sociální šetření. Přezkoumání zdravotního stavu Vám státní správa sociálního zabezpečení oznámí písemně dopisem. Opět doporučujeme ujistit se, že ošetřující lékař Vaší dcery nebo syna má k dispozici aktuální lékařské zprávy. Při tomto přezkoumání se může stát, že Vaší dceři nebo synovi příspěvek na péči odeberou nebo sníží jeho stupeň.

Pokud s touto změnou nesouhlasíte, můžete se odvolat – postup je popsán výše v tomto textu. V případě odvolání je dobré vyžádat si zápis z jednání či sociálního šetření.

Sipka_zpet zpět na začátek


Dlouhodobý pobyt v nemocnici a lázeňská léčba

Pokud jsou Vaše dcera nebo syn delší dobu v nemocnici nebo v lázních, které mají hrazené od zdravotní pojišťovny, mohou na tuto konkrétní dobu přijít o příspěvek na péči. Musí se jednat o dobu delší než kalendářní měsíc.

Sipka_zpet zpět na začátek


Příspěvek na péči a sociální služby

Informaci o výši příspěvku na péči, který pobírá Vaše dcera nebo syn, vyžadují  celoroční pobytové služby (domov pro osoby se zdravotním postižením) a týdenní stacionáře. V těchto službách je povinnost tento údaj sdělit. Pokud Vaše dcera nebo syn bydlí v domově pro osoby se zdravotním postižením, připadne tomuto domovu celý příspěvek na péči, neboť je to tento domov, který jim poskytuje péči. Týdenní stacionáře požadují 75 % příspěvku na péči, 25 % musí Vaší dceři nebo synovi zůstat. V případě nepřítomnosti většina domovů a týdenních stacionářů vrací poměrnou částku.

Sipka_zpet zpět na začátek