Invalidní důchod


Žádost

POZOR: Postup při žádosti o invalidní důchod, odvolání proti nepřiznání a další zde popsané postupy jsou vysvětleny zjednodušeně, což může být na úkor přesnosti. Detailní popis všech možností a procedur by zabral moc místa a byl by příliš složitý. Pokud máte při vyřizování problémy nebo něčemu nerozumíte, vždy se obraťte o pomoc na poradenskou službu, sociálního pracovníka a podobně.

Žádost se podává na konkrétní okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ), v Brně na Městskou správu sociálního zabezpečení (dále jen MSSZ) a v Praze na Pražskou správu sociálního zabezpečení (dále jen PSSZ). Adresu na Vaši správu sociálního zabezpečení najdete na internetu na www.cssz.cz, nebo se můžete poradit u sociálního pracovníka nebo v poradenském zařízení.

Podle zákona je člověk invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, přičemž pokud jeho pracovní schopnost poklesla:

 • o 35 % – 49 % – invalidita 1. stupně
 • o 50 % – 69 % – invalidita 2. stupně
 • o 70 % a víc % – invalidita 3. stupně

Stupeň invalidity posuzuje posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) na základě lékařských zpráv, které mu dodáte Vy nebo ošetřující lékař Vašeho syna či dcery s mentálním postižením. Posudkový lékař také Vaši dceru nebo Vašeho syna pozve k osobní návštěvě („komise“).

Můj syn nebo dcera si invalidní důchod neumí vyřídit a ani se sám či sama nepodepíše.

Vyřídit invalidní důchod můžete za svou dceru nebo syna i Vy, rodiče. Existuje pro to speciální plná moc, kterou dostanete na své správě sociálního zabezpečení. Plná moc musí být podepsána zplnomocněncem – to jste v tomto případě Vy a zplnomocnitelem – to je Váš syn nebo dcera s postižením. Pokud není Váš syn nebo dcera schopen/na se podepsat, může mu/jí být speciálně pro tento úkon stanoven opatrovník. Opatrovníka stanoví ČSSZ na žádost MSSZ, PSSZ nebo příslušné OSSZ.

Další možnost je, že Vám lékař napíše potvrzení, že Váš syn nebo dcera je v takovém zdravotním stavu, který mu neumožňuje žádost o dávku sepsat. Toto potvrzení předložíte na správě sociálního zabezpečení. Žádost pak můžete vyřídit Vy i bez plné moci.

Sipka_zpet zpět na začátek


Invalidní důchod „z mládí“

O invalidní důchod je možné požádat ve chvíli, kdy osoba, pro kterou se invalidní důchod vyřizuje, dosáhne 18 let. Můžete žádat, i když ještě chodí do školy. Podmínkou není, aby před tím Vaše dítě pracovalo nebo bylo registrováno jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Žádáte pak o takzvaný invalidní důchod „z mládí“. Žádají o něj lidé, kteří mají vrozené postižení a je možné ho přiznat pouze ve 3. stupni. Výška důchodu se pak vypočítává speciálním výpočtem a v této chvíli je asi 9 500 Kč. Pokud posudková komise zjistí, že Vaše dítě nemá na invalidní důchod ve 3. stupni nárok, žádost o invalidní důchod „z mládí“ zamítne. Můžete pak pro vaše dítě požádat o invalidní důchod běžného typu (přiznává se i v jiném stupni než ve 3.), musíte ale počkat, až bude mít Vaše dítě splněnu potřebnou dobu sociálního pojištění.

O invalidní důchod z mládí musíte požádat, než Váš syn nebo dcera nastoupí na střední školu, nebo jiný typ školy, ve které se připravuje na zaměstnání. Praktická škola jednoletá, dvouletá i tříletá jsou střední školy. Tím, že Vaše dcera nebo syn s mentálním postižením začne chodit na střední školu, se započne období sociálního pojištění a už nemůžete žádat o invalidní důchod „z mládí“.

Sipka_zpet zpět na začátek


Invalidní důchod běžného typu

Pro invalidní důchod běžného typu musí mít člověk, o jehož invalidní důchod se žádá, splněnou povinnou dobu pojištění. To znamená, že buď chodil do práce, nebo na střední školu (střední škola je i praktická škola jednoletá, dvouletá a tříletá). Přiznává se podle toho, jak moc je člověk, který o něj žádá, postižený, a to v 1., 2. nebo 3. stupni.

Potřebná doba sociálního pojištění

VěkTrvání pojištění
do 20 letméně než 1 rok
20 - 22 let1 rok
22 - 24 let2 roky
24 - 26 let3 roky
26 - 28 let4 roky
nad 28 let5 let – za posledních 10 let před vznikem invalidity
nad 38 let10 let – za posledních 20 let před vznikem invalidity

Náhradní doba pojištění

Člověku se do potřebné doby pojištění započítávají i ty období, kdy není zaměstnancem. Jedná se o tyto osoby:

 • osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky – pokud pobírají podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, počítá se tato doba celá. V případě, že již na  podporu v nezaměstnanosti nebo v rekvalifikaci nárok nemají, počítá se maximální doba 3 let. Pokud se jedná o evidenci před dosažením 55 let, tak se započítává pouze 1 rok.
 • osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost
 • osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejsou vojáky z povolání nebo vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
 • osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let
 • osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve všech stupních závislosti – I, II, III, IV
 • osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II, III a IV, pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu
 • osoby pobírající invalidní důchod III. stupně (POZOR – ale u invalidního důchodu I. a II. stupně je nutné být zaměstnán, platit si důchodové pojištění nebo být evidován na úřadu práce)
 • osoby v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti, vzniklé v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě
 • osoby po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem

 Jaké dokumenty jsou potřeba pro vyřízení invalidního důchodu u mladého člověka s mentálním postižením, který je ve škole a nikdy nepracoval:

 • vyplněná žádost o invalidní důchod
 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném)
 • pokud žadatel chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“

Další dokumenty podle způsobu, jakým budete důchod vyřizovat:

 • plná moc pro vyřízení invalidního důchodu
 • souhlas s podáním žádosti o dávku
 • potvrzení lékaře, že oprávněný nemůže podat žádost o sociální dávku

Od člověka s mentálním postižením, který už pracoval, byl na vojně, nebo byl na rodičovské dovolené, může správa sociálního zabezpečení chtít ještě další doklady. Domluvte se s úřednicemi na Vaší správě sociálního zabezpečení, jaké doklady musíte přesně předložit.


Jak dlouho vyřízení invalidního důchodu trvá

Správa sociálního zabezpečení je povinna rozhodnout do 90 dnů ode dne zahájení řízení, tj. ode dne, kdy jste podali žádost o přiznání invalidního důchodu.


Kdo rozhodne, jestli Vaše dítě dostane invalidní důchod a jaký stupeň invalidního důchodu

Rozhoduje lékař lékařské posudkové služby, který je pověřený posuzovat zdravotní stav pro příslušnou správu sociálního zabezpečení – často o něm slyšíte jako o „posudkáři“. Tento lékař si také vyžádá dokumentaci ošetřujícího lékaře Vašeho syna nebo dcery. Řízení posudkové komise se můžete spolu s člověkem s mentálním postižením, který o invalidní důchod žádá, zúčastnit. Do řízení můžete také dodat další podklady (lékařské zprávy, zprávy sociálního pracovníka, zprávy ze speciálně pedagogického centra). „Posudkář“ pak rozhoduje podle podkladů, které dodáte Vy a ošetřující lékař, a tabulek, ve kterých jsou uvedeny míry poklesu pracovní neschopnosti v procentech.

Důležité:

 • Doporučujeme si z jednání vyžádat zápis, je to výchozí podklad pro případné odvolání. Na zápis z jednání máte právo. Je také možné si z jednání udělat zvukový záznam. Jen je vhodné na to předem upozornit.
 • Doporučujeme upozornit ošetřujícího lékaře na to, že budete žádat o invalidní důchod pro svého syna nebo dceru a ujistit se, že má k dispozici aktuální zprávy z vyšetření různých specialistů jako jsou neurolog, psychiatr, ortoped a podobně, případně také zprávu od psychologa. První nedostatkem při posuzování, které provádí posudkový lékař, je to, že nemá dostatek kvalitních podkladů pro posouzení.
 • Dopisy, které posílá správa sociálního zabezpečení, jsou často nesrozumitelné – psané úředním jazykem, ze kterého není jasné, o co jde. V případě, že dopisu nerozumíte, neváhejte zavolat osobě, která má Váš případ na starosti, a požádat o vysvětlení. Její jméno musí být na úředním dopise uvedeno spolu s telefonem. Můžete také kontaktovat poradenské zařízení a požádat o pomoc.

Nepřiznaný invalidní důchod – co dělat?

Pokud nebyl Vaší dceři nebo synovi přiznán invalidní důchod, nebo mu/jí byl přiznán jiný stupeň, než na jaký by podle Vás měl/a nárok, můžete se proti rozhodnutí o invalidním důchodu bránit. Bránit se můžete tak, že proti němu podáte námitky. Námitky můžete podat buď přímo u ČSSZ, PSSZ v Praze, MSSZ v Brně či u konkrétní OSSZ dle trvalého bydliště. Námitky lze podat do 30 dnů od doby, kdy Vám bylo rozhodnutí oznámeno.

Námitky musí obsahovat: Vaše jméno, rodné číslo a místo trvalého bydliště (na tuto adresu Vám bude dále doručováno), označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Další důležitou součástí je číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí vydáno, s příslušným datem vydání rozhodnutí. Nakonec je také nutné uvést, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí. Zde je dobré mít v ruce zápis z jednání, na který se můžete odvolat.

V námitkách uveďte, s čím v posudku nesouhlasíte. Jestliže se tedy domníváte, že nedošlo ke zlepšení zdravotního stavu, problémy se dokonce zhoršily nebo bylo opomenuto vyšetření, které považujete za důležité, či lékař nevzal v potaz skutečnosti či materiály, které mohou být pro přiznání dávky podstatné, a další rozhodné skutečnosti, nezapomeňte je uvést a k odvolání přiložit.

Každé rozhodnutí by mělo být pořádně odůvodněno. Pokud v posudku či rozhodnutí nebyly uvedeny důvody, na základě kterých bylo rozhodnuto (nebo byly nedostatečné a nereflektovaly všechny zdravotní problémy Vašeho dítěte či Vaše připomínky), uveďte to v textu námitky.

Pomoci by Vám mohlo také odlišné zhodnocení zdravotního stavu Vaší dcery nebo syna posudkem jiného, nezávislého lékaře. Takový posudek můžete nechat vypracovat ještě před podáním námitek. Nakonec nezapomeňte uvést, čeho se domáháte. To bude pravděpodobně změna rozhodnutí.


Co dělat, když podání námitek nepomůže a je zamítnuto

Můžete se obrátit na správní soud a podat správní žalobu. Tu musíte podat do dvou měsíců ode dne, kdy Vám bylo doručeno „rozhodnutí o námitkách“. Výlohy spojené se správní žalobou neplatíte, ani pokud soud prohrajete. Pro tuto žalobu budete ale pravděpodobně potřebovat zastoupení advokáta, toho už musíte zaplatit. Správní žaloba se podává k příslušnému krajskému soudu.


Opakování žádosti

Žádost o invalidní důchod pro Vaše dítě s mentálním postižením můžete podat opakovaně bez ohledu na to, jestli jste ji už jednou nebo i vícekrát podali a byla zamítnuta.


Váš syn nebo dcera pobírá invalidní důchod – co to pro něj nebo pro ni znamená?

Pokud byl Vaší dceři nebo synovi přiznán invalidní důchod, bude pravidelně jednou měsíčně dostávat částku, kterou vypočítala příslušná správa sociálního zabezpečení, na účet, nebo si částku bude vyzvedávat na poště či přebírat od poštovní doručovatelky. Pokud nejsou dovednosti a schopnosti Vaší dcery nebo syna na takové úrovni, aby si mohli přebírat invalidní důchod sami, můžete pro tento úkon opět zřídit plnou moc. Můžete také využít některé jiné nástroje podpory člověka s postižením (více v oddíle „Legislativa). Kvůli přebírání důchodu není nutné člověka s postižením omezovat ve svéprávnosti. Velmi Vám také doporučujeme Vaši dceru nebo syna s postižením do přebírání invalidního důchodu zapojit podle jejích/jeho schopností. Bude tak lépe připraven nebo připravena na období, kdy tady nebudete.

Invalidní důchod slouží k pokrytí různých životních nákladů jako je bydlení, jídlo, oblečení. Na co invalidní důchod Vaše dcera nebo syn použije, nikdo nekontroluje, pokud ovšem není omezen nebo omezena ve svéprávnosti. K této problematice se dozvíte více v oddíle „Legislativa“.


Pravidelné přezkoumání zdravotního stavu invalidního důchodce

U všech typů a stupňů invalidního důchodu dochází v pravidelných intervalech k přezkoumání zdravotního stavu a případně k úpravě stupně invalidního důchodu nebo dokonce k jeho odebrání. Toto přezkoumání opět provádí příslušná správa sociálního zabezpečení. Zdravotní stav posuzuje opět posudkový lékař. Přezkoumání zdravotního stavu Vám správa sociálního zabezpečení oznámí písemně dopisem. Opět doporučujeme ujistit se, že ošetřující lékař Vaší dcery nebo syna má k dispozici aktuální lékařské zprávy. Při tomto přezkoumání se může stát, že Vaší dceři nebo synovi invalidní důchod odeberou nebo sníží jeho stupeň. Takováto změna musí být v rozhodnutí řádně zdůvodněna tím, že se změnil zdravotní stav invalidního důchodce, nebo že se změnily kritéria a způsob posuzování. Pokud s takovýmto postupem nesouhlasíte, můžete podat námitky – postup, jak to udělat, je popsán výše v tomto textu.


Co je ještě s invalidním důchodem spojeno?

 • Zdravotní pojištění – u obou typů invalidního důchodu a v 1., 2. i 3. stupni je člověku, který invalidní důchod pobírá, hrazeno zdravotní pojištění.
 • Sociální pojištěníčlověku s invalidním důchodem III. stupně je tato doba započítávána jako náhradní doba důchodového pojištění. Naopak doba pobírání invalidního důchodu I. a II. stupně není započítávána jako náhradní doba důchodového pojištění (např. pro nárok na starobní důchod). Pokud tedy člověk s invalidním důchodem I. a II. stupně není zaměstnán, pak by měl být aspoň registrován na úřadě práce nebo si platit dobrovolné důchodové pojištění. 
 • Zaměstnávání – lidé, kteří pobírají invalidní důchod, mohou bez omezení pracovat a bez omezení vydělávat tolik peněz, kolik chtějí. Lidé, kteří mají 3. stupeň invalidního důchodu a nezjišťuje se u nich schopnost práce za mimořádných podmínek, nemohou být registrováni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a firmám, které je zaměstnají, z toho neplynou žádné výhody. Jestli je člověk invalidní ve 3. stupni a nezjišťuje se u něj schopnost práce za mimořádných podmínek, je uvedeno v rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu.
 • Dlouhodobý pobyt v nemocnici nebo lázních nemá vliv na vyplácení invalidního důchodu

Sipka_zpet zpět na začátek