Zákon o sociálních službách

Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách

Hlavním posláním tohoto zákona je chránit práva a zájmy lidí, kterým se hůře prosazují, např. kvůli mentálnímu postižení. Tento zákon upravuje možnosti podpory a pomoci pro osoby, které se např. z důvodu mentálního postižení dostaly do nepříznivé sociální situace. To znamená, že je pro ně obtížné řešit svojí životní situaci tak, aby zůstaly součástí běžné společnosti a mohly žít běžným životem. Pro lidi, kteří se dostanou do takové situace, zákon definuje, jaké možnosti pomoci a podpory mohou využít. Jde o sociální služby a příspěvek na péči. Zákon také vymezuje práva a povinnosti sociálních služeb a jejich uživatelů. Definuje také funkci a výkon inspekce poskytování sociálních služeb a upravuje podmínky pro výkon činnosti sociálních pracovníků a jiných pracovníků působících v sociálních službách.

V tomto zákoně najdete především informace o příspěvku na péči, sociálních službách, smlouvě o poskytnutí sociálních služeb, inspekci sociálních služeb.

Více najdete po rozkliknutí nadpisů:

1) Příspěvek na péči

Zákon upravuje příspěvek na péči, nárok na něj a jak o něj žádat. Příspěvek na péči naleží lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu (například mentálního postižení) závislí na pomoci druhé osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péče o vlastní osobu znamená přijímání potravy, hygiena, oblékání. Soběstačnost znamená schopnost komunikovat, hospodařit s penězi, vyprat, uvařit atd. Příspěvek na péči má sloužit k zajištění těchto potřeb a náleží osobě, o kterou je pečováno (člověk s mentálním postižením). Ta by měla mít možnost vybrat si buď sociální službu nebo člověka, který jí pomůže zajistit potřeby, které sám nezvládá a je za to zaplacen z příspěvku na péči. Rodinám se tak umožňuje, aby jejich členové společně zajistili potřebné služby pro člověka s postižením, aniž by byl jeden z nich trvale upoután k této pomoci a musel tak opustit svoje zaměstnání nebo jiné aktivity. Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být samostatný je u každého různá, proto zákon rozeznává 4 stupně závislosti na pomoci druhé osoby- od mírné závislosti po úplnou. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku v korunách. Více informací o tom, jak zažádat o příspěvek na péči, jak se posuzuje nárok na příspěvek, jak se odvolat proti rozhodnutí, aktuální výši příspěvku najdete ZDE.

2) Sociální služby

Sociální služby jsou služby, které pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Zákon dělí sociální služby podle druhu a formy poskytování.

Druhy sociálních služeb

  1. Sociální poradenství se dělí na základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.
    • Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit!!
    • Odborné sociální poradenství je poskytováno v různých poradnách zaměřených na potřeby určité skupiny lidí. Pro lidi s mentálním postižením jsou to poradny pro osoby se zdravotním.
  2. Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Patří sem např. osobní asistence, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení.
  3. Služby sociální prevence pomáhají předcházet vyloučení a překonat nepříznivou sociální situaci. Mezi tyto služby patří např: sociální rehabilitace, sociálně-terapeutické dílny, raná péče.

Formy poskytování sociálních služeb

  • Terénní služby jsou služby, které jsou člověku poskytovány v jeho přirozeném prostředí (např. v jeho bytě). Znamená to, že pracovníci služby dochází za uživatelem (např. osobní asistence)
  • Ambulantní služby jsou takové služby, kam člověk sám dochází nebo je doprovázen do zařízení poskytujícího sociální služby. Součástí služby není ubytování (např. denní stacionář, poradenské centrum))
  • Pobytové služby jsou takové, v jejichž zařízení člověk bydlí (např. domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení)

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Poskytovatel každé sociální služby uzavírá s uživatelem služby smlouvu o poskytnutí sociální služby. Smlouva má písemnou formu. U některých služeb se smlouva uzavírá pouze, pokud to uživatel nebo poskytovatel navrhne. Smlouvě předchází jednání se zájemcem o službu, v rámci kterého poskytovatel projednává se zájemce jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které lze realizovat v rámci služby. Toto jednání by mělo probíhat způsobem, který bude pro zájemce srozumitelný.

Návrh smlouvy předkládá poskytovatel služby. Konkretizuje se v jednání se zájemcem a měla by obsahovat: označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výše úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a doba platnosti smlouvy. Ve smlouvě je vhodné se dohodnout o všech citlivých otázkách (v oblasti rizik, lidských práv, skutečností relevantních pro vznik odpovědnosti). Je možné to udělat přímo v textu smlouvy nebo odkazem na vnitřní předpisy nebo odkazem na individuální plán a vyhodnocování rizik.

Mlčenlivost

Pracovníci, kteří pracují v sociálních službách, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se uživatelů služby. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Jen uživatel služby (člověk s postižením) může zprostit pracovníky služby této mlčenlivosti písemně a s uvedením rozsahu a účelu.

Inspekce poskytování sociálních služeb

Kvalitu sociálních služeb, dodržování povinnosti služeb kontroluje Inspekce kvality sociálních služeb. Tu má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kvalita sociálních služeb se ověřuje pomocí standardů kvality sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb jsou kritéria týkající se oblastí vztahu s uživatelem, personálního zajištění a provozního zajištění služby. Pokud máte pocit, že služba nedodržuje smlouvu o poskytnutí sociální služby, děje se zde diskriminace nebo není poskytována dobře, je možné dát inspekci podnět. Inspekce musí podnět prošetřit. Inspekce pak zadá poskytovateli opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci. Poskytovatel sociálních služeb je povinen splnit uložená opatření a podat o tom inspekci zprávu.

3) Novela zákona o sociálních službách

V roce 2017 se budou pomocí vyhlášek měnit některé věci v Zákoně o sociálních službách. Změny se budou týkat druhů sociálních služeb, plánování sociálních služeb, registrace služeb, inspekce kvality atd. Konkrétně se mění některé druhy sociálních služeb.

1) Služba pro rodinu

Nově vzniká např. v terénní, ambulantní i pobytové formě. Jde o komplexní službu určenou pro osoby se sociálními vazbami k osobám blízkým (např. jedná se bezdětné páry, rodiny s dětmi, vícegenerační rodiny).

2) Zajištění „celodenní“ asistence

Nově také vznikne účelově vázaná dotace na zajištění „celodenní“ asistence. O dotaci bude moct zažádat poskytovatel sociální služby. Bude sloužit k zajištění podpory dle skutečné potřeby a požadavku člověka se stanoveným stupněm závislosti v jeho domácnosti. Poskytovatel žádá o dorovnání nákladů spojených se zajištěním „celodenní“ podpory a pomoci v přirozeném sociálním prostředí.

3) Materiálně-technický a personální standard služby

Dále pro některé pobytové služby (chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře) bude dán materiálně- technický a personální standard služby. Ty budou určovat např. kolik maximálně lidí může být v rámci jedné budovy a pokoje, jaké musí být vybavení a stav budovy, kolik minimálně pracovníků bude s uživateli pracovat. Tím má být lépe zajištěna bezpečnost a provozuschopnost služby a také individuální přístup ke každému uživateli.

Více o novele Zákona o sociálních službách najdete ZDE.