Co prosazujeme

PŘÍSTUPNÁ SPOLEČNOST

Prosazujeme podmínky pro rovný přístup k informacím a veřejným službám pro lidi s mentálním postižením.
 

Co je to přístupnost

Přístupnost znamená dobrý přístup pro všechny. Zahrnuje dobře dostupné budovy, komunikační technologie a zařízení, veřejné služby, bezbariérovou dopravu. Patří sem ale také informace ve veřejném prostoru, na úřadech a v dalších institucích v takové podobě, aby byli dostupné i těm, kteří mají různá omezení. 

Informace přístupné pro lidi s mentálním postižením musí být jednoduché, dobře čitelné a srozumitelné, aby byli schopni se podle nich orientovat a řídit.

Pro tvorbu jednoduchých srozumitelných textů (easy to read) existují základní principy a pravidla.
 

Právní rámec

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením říká, že společnost musí umožnit osobám se zdravotním postižením plně se zapojit do všech oblastí života a žít život podle svých představ a možností jak v městě, tak na venkově (článek 9 Úmluvy). Proto je třeba odstraňovat překážky bránící přístupnosti.

Jednou z nich je složitost a nedostupnost informací. Informace ale potřebují všichni. I lidé s postižením potřebují vědět, co se kolem nich děje nebo bude dít, aby se mohli účastnit rozhodování, která se týkají jejich života. A společnost musí zajistit, aby se k lidem s postižením informace ve srozumitelné podobě dostávaly (článek 21 Úmluvy).
 

Co prosazujeme

Vybavujete si situaci, kdy jste nutně potřebovali něco vědět, ale nerozuměli jste informaci? Jak jste se cítili? Jaké reakce to u vás vyvolalo?

Spoustě informací, které dostáváme, nerozumíme – mohou to být například informace z České správy sociálního zabezpečení nebo z Úřadu práce, právnické nebo zdravotnické informace atd. Nesrozumitelnost v nás může vyvolávat stres, paniku a neochotu věci řešit.

Pro lidi s mentálním postižením jsou informační bariéry velmi časté. Mají k dispozici málo srozumitelných informací. Běžné texty jsou často náročné, protože obsahují cizí slova, dlouhá a složitá souvětí, důležité informace jsou někdy na konci nebo ztraceny v textu.

Různé důležité informace jsou často špatně dostupné, například jsou “schovány” na nepřehledných webových stránkách nebo nejsou dostupné v místech, která tito lidé navštěvují.

Proto prosazujeme přístupnější informace pro všechny, nejen pro lidi s mentálním postižením. Pracujeme s dvěma úrovněmi informací.

  1. Srozumitelné informace by měly být předávány jasně, přesně a přehledně. Cílem je vyhnout se dlouhým spletitým větám a žargonu. Takovéto texty mají být srozumitelné co nejširšímu spektru čtenářů.
  2. Oproti tomu zjednodušené informace (snadné čtení – easy-to-read) byly speciálně navržené pro lidi s mentálním postižením a se sníženými kognitivními funkcemi. Jsou ale také využitelné pro lidi se sluchovým postižením, cizince a seniory. Texty ve snadném čtení se snaží být co nejjednodušší. Základem je vyhnout se složitým slovům, dávat pouze jednu informaci do jedné věty a používat jen jednoduché a krátké věty. Texty jsou často doplněny obrázky, piktogramy, ilustracemi anebo fotkami.

Ani jeden z těchto konceptů není v ČR blíže definován a šířeji využíván, ale mají dlouhou tradici v jiných zemích.
 

co pro to děláme

Už více než 10 let tvoříme nejrůznější materiály ve snadném čtení (brožury, letáky, webové stránky).

Společně s dalšími evropskými partnery a Inclusion Europe, jsme přizpůsobili Metodiku snadno srozumitelných informací pro češtinu, abychom mohli psát srozumitelnější textypro lidi s mentálním postižením.  Vznikly tři další brožury: Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením, doporučení pro školení  a jak zapojit lidi s mentálním postižením do hodnoticího procesu.

Naše texty ve snadném čtení najdete v knihovně na tomto webu nebo v knihovně materiálů ve snadném čtení.

Dlouhodobě prosazujeme srozumitelný jazyk na úřadech a v dalších institucích pro veřejnost: jsme spolupracovali s městkou časti Prahy 8, s městkou policii, s Ministerstvem vnitra a s dalšími subjekty, jako jsou sociální služby nebo banky. 

Publikace I my jsme občané! – jak zpřístupnit úřady i lidem s bariérami v komunikaci, poprvé popisovala, jak se lidé s potížemi v komunikaci (ne)dokážou orientovat v prostředí úřadu. Pro všechny ty, co často přicházejí do styku s lidmi s problémy porozumět a vyjádřit se, jsme vytvořili jednoduchý plakát s radami, jak komunikovat s lidmi s potížemi v komunikaci a malou praktickou příručku jak jednat s lidmi s potížemi v komunikaci.  

Od roku 2009, se snažíme spolupracovat s úřady, aby vznikly doplňkové materiály, které vysvětlující dokumenty tak, aby stávajícím formulářům bylo lépe rozumět nebo přímo srozumitelné úřední texty.  Mohou to být informace o volbách, o občanských průkazech, nebo příručka pro rodiče, kdy se narodí dítě, nebo příručka pro seniory. 

V roce 2019, jsme spolupracovali s Ministerstvem vnitra na metodický postup pro úředníky pro tvorbu srozumitelných sdělení ve veřejné správě a pro tvorbu zjednodušených textů pro osoby vyžadující zvláštní přístup.

Proto, jsme také vytvořili specializované webové stránky pristupnaspolecnost.cz pro veřejnost kde najdete další informace k tomu tématu.

Organizujeme  školení pro koho se chce naučit dobře komunikovat s lidmi s mentálním postižením a psát srozumitelně a zjednodušeně.  Máme za sebou desítky školení, v rámci které jsme měli příležitost něco říct o schopnostech a potřebách lidí s mentálním postižením, o tom, na co při vzájemné komunikaci dávat pozor, aby spolupráce vedla k oboustranné spokojenosti a jak psát v formě, kterou rozumějí.

Máme dvě velké zásady pro naši práci:

  1. Spolupráce s budoucími uživateli při přípravě textů a při hodnocení hotových textů.
  2. Využití principů jednoduchého designu:  kde je to možné, vytvoříme materiál, který je srozumitelný a dobře čitelný.
     

Naše úspěchy

V roce 2009 jsme vydali první verzi Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením ve formátu přístupném pro lidi s mentálním postižením.

Dali jsme dohromady příklady dobré praxe z Evropy a doporučení, jak dělat volby dostupnější a lépe srozumitelné, aby se jich mohli účastnit i lidé s postižením. Některé skupiny lidí nemají možnost volit mimo jiné proto, že volby nejsou přístupné (bezbariérové prostředí, srozumitelné informace). V posledních letech publikujeme informační letáky ke každým evropským, národním, krajským a komunálním volbám.

Vytvořili jsme sadu ilustrovaných materiálů ve snadném čtení pro ženy a muže s mentálním postižením o vztazích, sexualitě a rodičovství. Jsou to první materiály tohoto typu dostupné v češtině.  

V současně době pilotujeme školení pro úředníky o srozumitelném psaní. Podařilo se vzbudit zájem ze strany úředníků o lepší komunikaci s občany. Cílem je vytvořit akreditovaný kurz, které by mohl být součástí nabídky celoživotního vzdělávání pro úředníky. Tento krok by umožnil systémovou změnu.