Co děláme

Pevná síť podpory

Projekt Pevná síť podpory přispívá k posílení personálních i odborných kapacit naše organizace, která sdružuje lidi s mentálním postižením a jejich pečující na území celé ČR. Projekt vychází z platné strategie spolku a z potřeb členů, kteří se sdružují v lokálních pobočných spolcích na území Moravy a Slezska. Reaguje na následující potřeby rozvoje organizace:

1) Zajištění stabilního vícezdrojového financování aktivit spolku posílením fundraisingových aktivit cílených na drobné a firemní dárce.

2) Rozšíření kompetencí managementu spolku v oblasti budování vztahů s veřejností, advokacie, udržitelného financování a fundraisingu.

3) Rozvoj podpůrných aktivit a služeb pro pobočné spolky z Moravy a Slezska.

4) Potřeba být slyšet - prostřednictvím lokálních informačních kampaní podpoříme hlas místních členů - rodin s lidmi s mentálním či kombinovaným postižením a lidí s postižením samotnými.

Pracovali jsme na tvorbě přístupného letáku, který by měl sloužit jako rozcestník – Je vytvořen dle univerzální šablony pro regionální varianty: obsahuje část o místním spolku a jeho aktivitách a obecnou část o SPMP ČR, především o poradenské činnosti.

Příklady letáku:

Havířov

Přerov

Projekt je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z Fondů EHP / Norských fondů 2014-2021. Více informací o programu najdete na  www.fondyehp.cz www.norskefondy.cz a na webové stránce Fondů EHP a Norska www.eeagrants.org

V rámci projektu pořádáme vzdělávací aktivity pro členy pobočných spolků. Plánuje školení o advokacii a na téma argumentace a vyjednávání s politiky a úředníky. První vzdělávací aktivita pro členy pobočných spolků se uskutečnila v červnu ve Vráží, kde pobočný spolek Havířov organizoval pobyt. Školení se zaměřilo na sociálněprávní téma (svéprávnost, dědictví, finanční zajištění lidí s mentálním postižením). Fotografie jsou z prezentace naší Poradny v Havířově, kde jsme se věnovali i dalším tématům: