Členství a stanovy

Stanovy SPMP ČR

Ve Stanovách SPMP ČR schválených Národní konferencí SPMP ČR najdete všechny důležité informace o struktuře, poslání, činnosti Spolku. Stanovy si můžete otevřít a stáhnout ZDE.

Členství v SPMP ČR

Členství je dobrovolné, členem se může stát kterýkoliv občan ČR i cizí státní příslušník. Členem se může stát fyzická i právnická osoba.

K individuálnímu i skupinovému členství se můžete přihlásit ve všech existujících místních pobočných spolcích. Kontakty najdete pomocí této interaktivní mapy.

 Individuální členství – člen fyzická osoba

Každý pobočný spolek má stanovenou výši svého ročního členského příspěvku. Členstvím v místním spolku zároveň získáte přístup k informacím o děním a akcích v celé ČR pořádaných ostatními spolky. Budete mít možnosti účastnit se členské schůze, volit zástupce do místních výborů, a pokud budete mít zájem, aktivně se podílet na činnosti spolku.

Skupinové členství – člen právnická osoba

Organizace, nebo poskytovatelé sociálních služeb se mohou stát členem SPMP ČR jako právnická osoba. Právnická osoba se může stát členem v některém místním spolku. Každý místní spolek má stanovenou výšku ročního členského příspěvku pro právnické osoby. Tímto členstvím získáte přístup k informacím a akcím pořádaným ostatními pobočnými spolky a týmem SPMP ČR.

Založení nového pobočného spolku

O založení nových pobočných spolků rozhoduje Republikový výbor. Pobočný spolek může být založen tam, kde jsou nejméně tři zájemci o založení takovéhoto pobočného spolku. Zájemci o založení nového pobočného spolku předloží Republikovému výboru písemnou žádost o přijetí do Spolku. V jednom místě může vzniknout více pobočných spolků, musí se ale jasné lišit v názvu. Jestli máte zájem o založení nového pobočného spolku, kontaktujte ředitelku SPMP ČR.