Co děláme

LINK - přístupné a vstřícné soudy k dětem

LINK (anglický akronym pro: Linking Information for Adaptive and Accessible Child-Friendly Courts ) je mezinárodní projekt, jehož cílem je zmapovat situaci dětských obětí v systému trestního řízení/práva napříč Evropou ((Španělsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Litva, Bulharsko, ČR), přístupnost trestního řízení pro děti, zejména pak děti s mentálním postižením a navrhnout možná opatření, která by postavení dětí zlepšila.

Projekt se v češtině jmenuje: LINK - přístupné a vstřícné soudy k dětemŘíkáme mu jednoduše LINK.

Dětské oběti s mentálním a/nebo psychosociálním postižením čelí zvláštním překážkám, které jim brání v aktivní a účinné účasti na trestním řízení. Patří mezi ně fyzické bariéry v přístupu do soudních budov, komunikační bariéry, nedostatečný přístup k ochranným opatřením, právní pomoci a právnímu zastoupení. Důvodem jsou mezery a překážky v právních předpisech, nedostatečná kvalifikace odborníků v oblasti trestního soudnictví a nepřístupná architektura.

Co projekt řeší?

Cílem projektu je zlepšit přístupnost a integraci systémů ochrany dětí v trestním řízení pro děti, zejména pro děti s mentálním a/nebo psychosociálním postižením. To zahrnuje zajištění rozhodování odpovídajícího zdravotnímu postižení, věku a pohlaví s cílem chránit, podporovat a přijímat dětské oběti.

Projekt si klade dva hlavní cíle:

  • vybudovat kapacitu odborníků v oblasti trestního soudnictví, aby byla zaručena nediskriminace dětských obětí s mentálním a/nebo psychosociálním postižením.
  • optimalizovat nebo rozvíjet integraci systémů ochrany dětí do trestního řízení

K dosažení těchto cílů bude realizována kombinace následujících činností:

1) Mapování informačních potřeb a doporučení dětí se zdravotním postižením s využitím participativních a akčních výzkumných metod. To zahrnuje hloubkovou analýzu procesů informování, podpory a ochrany zahrnujících dětské oběti trestných činů v celém systému trestního soudnictví, identifikaci požadavků na přístupnost, spolupráci a efektivitu;

2) Vypracování návrhu nebo důkazu koncepce přístupného technologického systému, který bude přátelský k dětem a bude vycházet ze stávajícího systému spisové služby a správy případů, aby umožnil účast dětských obětí s mentálním a psychosociálním postižením a uživatelů AAK na trestním řízení;

3) Činnosti v oblasti budování kapacit zaměřené na školení odborníků v oblasti trestního soudnictví a příslušných zúčastněných stran v oblasti přizpůsobení se dětským obětem s mentálním a psychosociálním postižením, včetně uživatelů AAK, odpovídajícím jejich věku a pohlaví; a

4) Organizace národních dětských poradních sborů, národních kulatých stolů a mezinárodních konferencí za účelem šíření výsledků projektu a širšího zapojení občanské společnosti, odborníků v oblasti trestního soudnictví a dětí se zdravotním postižením.

Délka trvání projektu: 1. června 2023 - 31. května 2025.

Leták o projektu ve snadném čtení zde.

 

Kdo jsou partnery projektu?

Číslo projektu: 101097047 – LINK

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
eu logo

Názory vyjádřené jsou názory autorů a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie nebo Evropské komise. Evropská unie ani Evropská komise za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Ilustrační obrázek: Freepik