Školení na klíč

Sekretariát SPMP ČR vám nabízí vzdělávání připravené přímo na míru a podle vašich potřeb. Školení, kurz nebo seminář můžeme připravit na tato témata a pro tyto skupiny účastníků:


Pro lidi s mentálním postižením

Kurz o svéprávnosti

V tomto kurzu s lidmi s mentálním postižením mluvíme o tom, jak se rozhodujeme, kdo nám pomáhá dělat závažná rozhodování. Bavíme se o špatných rozhodnutích, jak se jim vyhnout, co dělat, když se špatně rozhodneme. Vysvětlujeme účastníkům, co to znamená, když je někdo omezený ve svéprávnosti, kdo je to opatrovník a co je jeho úkolem. Kurz je veden interaktivní formou, používáme při něm videa, obrázky, příklady. S účastníky hodně mluvíme o jejich zkušenostech.

Kde už jsme kurz realizovali:

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Horka ve Studénce
 • Denní stacionář Gaudium v Brně
 • Centrum denních služeb Pomněnka v Šumperku

Školení pomocníka lektora

Tento kurz pořádáme pro budoucí pomocné lektory – jednotlivce i skupinky. Školíme lidi s mentálním postižením v lektorských dovednostech, které mohou využít při spolu-vedení různě zaměřených kurzů pro další lidi s mentálním postižením nebo při vedení nácviků různých dovedností. Kurz probíhá formou praktických nácviků takových dovedností, jako je umět mluvit nahlas, srozumitelně, vysvětlit úkol ostatním, dát pozitivní zpětnou vazbu, shrnout probírané téma, zeptat se na názor účastníků atd. Lektorem tohoto kurzu je také náš zkušený pomocný lektor, který ukazuje účastníkům, jak se dá pracovat a předává své zkušenosti s vedením kurzu.

Kde už jsme školení realizovali:

 • Zkušenosti se školením pomocných lektorů a jejich využívání při kurzech sociálních dovedností máme z projektu ESF Podpora sociálních dovedností a metoda vzájemné podpory u lidí s mentálním postižením.
 • Školení pomocníka lektora pro kurz vaření pro Rytmus Benešov o.p. s.

Kurz pro hodnotitele srozumitelnosti informací

Absolventi mohou po ukončení tréninku hodnotit důležité texty a dokumenty v rámci sociálních služeb a přetvářet je do jednoduché formy, srozumitelné pro ostatní uživatele služeb. Trénink je koncipován jako nácvik dovedností potřebných pro hodnocení srozumitelnosti jako je umět vysvětlit význam slov a obsah textu, umět říct čemu nerozumím, umět používat krátké věty, umět vybrat vhodné obrázky k textu atd. Součástí kurzu je nácvik hodnocení konkrétních textů.

Kde už jsme trénink realizovali:

 • Trénink hodnotitelů srozumitelnosti v rámci projektu Už vím!

Kurz prezentačních dovedností

Tento kurz je určen pro lidi s mentálním postižením, kteří chtějí mluvit na veřejnosti (přednáškách, konferencích nebo akcích pro rodinné příslušníky) a prezentovat svoje aktivity nebo aktivity a postoje nějaké skupiny, do které patří. Na tomto kurzu se trénují takové dovednosti jako je nestydět se mluvit před větší skupinou lidí, umět mluvit nahlas, umět mluvit srozumitelně, umět si vymyslet, co chci druhým lidem sdělit. Kurz je veden formou nácviku. Účastníci se učí jednotlivým dovednostem, jsou při nich natáčeni na video a formou pozitivní zpětné vazby od lektora i ostatních účastníků si upevňují nabyté dovednosti. Výstupem z kurzu může být připravená prezentace pro konkrétní příležitost.

Kde už jsme kurz realizovali:

 • V projektu Aktion Mensch pro různé skupiny sebeobhájců.

Kurz hospodaření s penězi

Kurz je určen lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří se chtějí naučit hospodařit s penězi, znát hodnotu peněz a dokázat si případně i něco našetřit. V průběhu kurzu se naučí rozeznávat mince a bankovky, sestavit rozpočet, dozví se, kde se peníze získávají a kam se ukládají. Již na úvodní lekci se dozvědí o tom, jak sledovat své měsíční příjmy a výdaje a zaměří se na to, jak je možné nějaké peníze ušetřit. Praktickým nácvikem budou vedeni k tomu, aby si dokázali spočítat, kolik peněz je bude stát případný nákup, a kolik peněz jim má být vráceno. Dále se dozvědí, jak založit účet, jak vybírat peníze z účtu, co je to platební karta a jak s ní zacházet. Důležitou součástí kurzu jsou informace o půjčkách, úvěrech, hypotékách apod. Zde jsou účastníci kurzu upozorňováni na možné nástrahy a nebezpečí, kterým je potřeba se vyhnout. Seznámí se také s tím, jak má správně vypadat pracovní smlouva a co musí být v pracovní smlouvě uvedeno. Kurz je určen pro skupinku 6 lidí v délce trvání minimálně 4 měsíců. Jednotlivé lekce trvají dvě vyučovací hodiny. Mohou probíhat jednou nebo dvakrát týdně. Nabízíme také výukové CD „Kurz hospodaření s penězi“,  informace o tomto CD najdete ZDE.

Workshop tvorba snadno srozumitelných informací

Tento workshop pořádáme pro skupinu lidí s postižením a bez postižení. V rámci workshopu si krátce řekneme něco o tom jak tvořit snadno srozumitelné informace. Hlavní náplní je ale samotná tvorba snadno srozumitelného textu, který si účastníci donesou.

Kde jsme tento workshop realizovali:

 • 5 – ti denní seminář a workshop v rámci projektu Pathways v Praze
 • Centrum 83 v Mladé Boleslavi

Sipka_zpet zpět na začátek


Pro rodinné příslušníky a blízké osoby lidí s mentálním postižením

Nový občanský zákoník a svéprávnost

Tento seminář je věnovaný novinkám, které přinesla novela občanského zákoníku v oblasti svéprávnosti. V průběhu semináře se dozvíte o nových nástrojích ochrany lidí s mentálním postižením, o tom, jak nejlépe ochranu blízkého člověka s mentálním postižením nastavit a které nástroje využít. Budeme také mluvit o posuzování odpovědnosti a možnosti ukončení uzavřených nevýhodných smluv. Část semináře je věnovaná procesním záležitostem – jak podat návrhy k soudu, co vás při jednotlivých krocích pravděpodobně čeká. Tento seminář realizujeme společně s Advokátní kanceláří Matiaško.

Kde jsme seminář realizovali:

 • SPMP Třebíč
 • Centrum 83 Mladá Boleslav
 • SPMP Ostrava
 • SPMP Přerov

Podpůrný program pro rodinné příslušníky

Podpůrná setkání jsou určeny pro rodiče, pečující a blízké lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Program je přizpůsoben potřebám účastníků a vychází z toho, co účastníci chtějí řešit. Je zde vytvořen prostor pro sdílení a výměnu zkušeností, kde účastníci můžou mluvit o všem, co je trápí, ale i o tom, co jim přináší radost. Častým tématem bývá vyčerpání, jak čerpat energii a kde hledat zdroje podpory při péči o člověka s mentálním postižením. Dalšími častými tématy je práce s agresí lidí s mentálním postižením, ale i pečujících, sexualita lidí s mentálním postižením atd. Součástí setkání bývá i nácvik relaxačních technik. Ideální počet účastníků je asi 10 lidí, maximum je 15. Je zajištěn program pro nedospělé i dospělé potomky s mentálním postižením.

 • Tyto víkendy pravidelně pořádáme pro členy i nečleny Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice.

Přístupnost informací, vytváření snadno srozumitelných informací

Na tomto semináři se dozvíte, co jsou to snadno srozumitelné informace, jak je možné je využít v každodenním životě člověka s mentálním postižením, jakými se řídí pravidly. Ukážeme vám příklady brožur, článků, smluv i webových stránek zpracovaných snadno srozumitelnou formou. V rámci semináře budete také mít příležitosti vyzkoušet si, jak se snadno srozumitelné informace připravují.

Kde už jsme tento seminář realizovali:

 • Pedagogické dny Univerzity Hradec Králové 2013
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Horizont Kyjov
 • Domov pro seniory Šumperk
 • Centrum pracovní rehabilitace Ostrava

Přehled o sociálních službách

Na tomto semináři získáte přehled o systému sociálních služeb, o základních a nejdůležitějších ustanoveních zákona o sociálních službách č. 108/2006. Řekneme si, které služby jsou určené lidem s mentálním postižením, které služby jsou pro pečující rodiče nebo jiné blízké. Podíváme se na práva uživatelů sociálních služeb, jak by měla vypadat smlouva o poskytování sociálních služeb. Dozvíte se něco o kvalitě sociálních služeb a jak je kontrolovaná.

Sipka_zpet zpět na začátek


Pro odbornou veřejnost

Úmluva Organizace spojených národů o právech lidí se zdravotním postižením

Na tomto semináři se dozvíte o vzniku Úmluvy, jejích jednotlivých článcích a mechanismech implementace Úmluvy do národních legislativ. Budeme mluvit o tom, jak OSN kontroluje a vymáhá dodržování úmluvy i o tom, jak se můžete zapojit do monitoringu dodržování úmluvy.

Podpora sociálních dovedností u lidí s mentálním postižením

Tento kurz je vhodný pro všechny sociální pracovníky, pedagogy a další pracovníky, kteří v rámci své práce učí a nacvičují s lidmi s mentálním postižením různé sociální dovednosti jako jsou komunikace s druhým člověkem, navázání vztahu, příjemné vystupování, domlouvání se s druhými lidmi, vyjádření vlastního názoru, pozdrav. V rámci tohoto semináře představíme účastníkům různé formy, jak lze realizovat nácvik sociálních dovedností u lidí s mentálním postižením. Dále se účastníci dozvědí, jaké různé sociální dovednosti a jaká témata lze nacvičovat. Dále něco o metodách, které je možné při nácviku sociálních dovedností používat jako jsou hry, scénky, předtočené scénky, trénink v terénu, práce s videem, metoda vzájemné podpory atd. Obsahem kurzu jsou také konkrétní cvičení, která lze při nácviku jednotlivých sociálních dovednostech používat.
Kurz je veden interaktivně – účastníci veškeré metody, cvičení uvidí na ukázkách a budou si je moci sami vyzkoušet. Kurz vede společně s lektorem i pomocný lektor s mentálním postižením. Tento kurz má akreditaci MPSV ČR.

Kde jsme tento kurz už realizovali:

 • Podobné kurzy jsme realizovali pro skupiny sociálních pracovníků a pedagogů z celé ČR v rámci projektu financovaného z ESF „Podpora sociálních dovedností a metoda vzájemné podpory u lidí s mentálním postižením“.

Přístupnost informací, vytváření snadno srozumitelných informací

Na tomto semináři se dozvíte, co jsou to snadno srozumitelné informace, jak je možné je využít v každodenním životě člověka s mentálním postižením, jakými se řídí pravidly. Ukážeme vám příklady brožur, článků, smluv i webových stránek zpracovaných snadno srozumitelnou formou. V rámci semináři budete také mít příležitosti vyzkoušet si, jak se snadno srozumitelné informace připravují.

Kde už jsme seminář realizovali:

 • Pedagogické dny Univerzity Hradec Králové 2013
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Horizont Kyjov
 • Domov pro seniory Šumperk
 • Centrum pracovní rehabilitace Ostrava

Workshop tvorba snadno srozumitelných informací

Tento workshop pořádáme pro skupinu lidí s postižením a bez postižení. V rámci workshopu si krátce řekneme něco o tom jak tvořit snadno srozumitelné informace. Hlavní náplní je ale samotná tvorba snadno srozumitelného textu, podle potřeb účastníků.

Kde už jsme workshop realizovali:

 • 5 – ti denní seminář a workshop v rámci projektu Pathways v Praze
 • Centrum 83 v Mladé Boleslavi

Komunikace s lidmi s mentálním postižením

Tento seminář je určený pracovníkům z jiných oborů, kteří se ve své práci setkávají s lidmi s mentálním postižením. Naučíte se na něm hlavní zásady komunikace s lidmi s mentálním postižením, dozvíte se něco o nich. Budeme také mluvit o snadno srozumitelných informacích, snadno přístupném a srozumitelném webu a o tom, jak přizpůsobit běžné prostředí tak, aby se v něm lidé s mentálním postižením cítili co nejlépe.

Kde už jsme seminář realizovali:

 • Knihovna Jiřího Mahena Brno pro Svaz knihovníku a informačních pracovníků
 • Knihovna Jiřího Bartoše Zlín pro Svaz knihovníku a informačních pracovníků
 • Masarykova univerzita Brno, Kabinet informačních studií a knihovnictví v rámci Bloku expertů v roce 2014

Práce s pomocným lektorem s mentálním postižením

Na tomto semináři se dozvíte, co to je vzájemná podpora a jak jí lze využívat v rámci kurzů pro lidi s mentálním postižením, podpůrných skupin nebo při nácviku různých dovedností v rámci sociálních služeb. Společně s našimi zkušenými pomocnými lektory s mentálním postižením vám ukážeme, jaké různé činnosti může pomocník lektora zastávat a jak se na kurzy připravujeme. Pomůžeme vám zmapovat, jaké dovednosti pro váš kurz by měl váš pomocný lektor mít. Pokud budete mít zájem, pomůžeme vám pomocného lektora vybrat. Pomocí praktických nácviků a ve spolupráci s našimi pomocnými lektory vyškolíme vašeho pomocného v potřebných dovednostech. Pomůžeme vám navázat s pomocníky spolupráci a pomůžeme vám vymyslet systém příprav.

Co je to mentálním postižení

Tento seminář je určený pro pracovníky z jiných oborů, kteří se chtějí seznámit s problematikou lidí s mentálním postižením. V rámci semináře vás seznámíme s modely přístupu k lidem s mentálním postižením, budeme mluvit o vašich i našich zkušenostech ze setkání s lidmi s mentálním postižením, řekneme si hlavní zásady komunikace s lidmi s mentálním postižením.

Kde už jsme tento seminář realizovali:

 • Kurz asistenta pedagoga Rytmus Brno 2014 a 2015
 • Masarykova univerzita Brno, Kabinet informačních studií a knihovnictví v rámci nepovinného předmětu Bezbariérová knihovna

Sipka_zpet zpět na začátek


Než si náš kurz objednáte, promyslete si zejména tyto věci:

 1. Jestli jsou účastníci dostatečně motivování. Pro lektora není nic horšího, než účastník, který o vzdělávání nemá zájem.
 2. Kolik času na vzdělávání chcete věnovat.
 3. Kolik účastníků se vzdělávání zúčastní – od počtu se bude odvíjet i formát vzdělávání.
 4. Kolik máte na vzdělávání financí.
 5. Jaký formát vám bude nejlépe vyhovovat.
  • Seminář – interaktivní formou se dozvíte řadu informací
  • Kurz, školení – dozvíte se trochu teoretických informací a naučíte se praktické dovednosti
  • Workshop – je prakticky zaměřený, budete pracovat pod vedením lektorů na tom, co se potřebujete naučit.

Sipka_zpet zpět na začátek


Další informace:

U lidí s mentálním postižením je maximální počet účastníků 8. Umíme školit lidi s různými stupni postižením. To, zda účastník školení umí číst a psát a rozumí složitým informacím, není důležité, důležitý je zájem o téma. Uvítáme, když se aspoň začátku vzdělávání lidí s mentálním postižením zúčastní jejich asistenti a pomohou nám navázat komunikaci.

Budeme rádi, když nám pomůžete se zajištěním školící místnosti a techniky. Obvykle potřebujeme flipchart s fixy a dataprojektor s plátnem.

Pokud máte o některé vzdělávání z naší nabídky na klíč zájem, kontaktujte:
Xenie Dočkálková  —  xenie.dockalkova@spmpcr.cz , tel.: 776 237 799221 890 436

Sipka_zpet zpět na začátek